3:03 PM EDT

Madeleine Bordallo, D-GU
3:03 PM EDT

Madeleine Bordallo, D-GU
3:04 PM EDT

Madeleine Bordallo, D-GU
3:05 PM EDT

Cynthia Lummis, R-WY