1:33 PM EDT

James Lankford, R-OK 5th
1:35 PM EDT

Jose E. Serrano, D-NY 15th
1:35 PM EDT

Jose E. Serrano, D-NY 15th
1:35 PM EDT

Jose E. Serrano, D-NY 15th
1:38 PM EDT

Ander Crenshaw, R-FL 4th
1:38 PM EDT

Ander Crenshaw, R-FL 4th
1:39 PM EDT

James Lankford, R-OK 5th
1:39 PM EDT

James Lankford, R-OK 5th