3:41 PM EDT

Madeleine Bordallo, D-GU
3:41 PM EDT

Madeleine Bordallo, D-GU
3:42 PM EDT

Raul Grijalva, D-AZ 7th
3:42 PM EDT

Madeleine Bordallo, D-GU