3:38 PM EDT

Madeleine Bordallo, D-GU
3:38 PM EDT

Madeleine Bordallo, D-GU