3:33 PM EDT

Madeleine Bordallo, D-GU
3:33 PM EDT

Madeleine Bordallo, D-GU
3:33 PM EDT

Madeleine Bordallo, D-GU