3:49 PM EDT

Madeleine Bordallo, D-GU
3:49 PM EDT

Madeleine Bordallo, D-GU
3:50 PM EDT

Louie Gohmert Jr., R-TX 1st
3:50 PM EDT

Louie Gohmert Jr., R-TX 1st