1:38 PM EDT

Madeleine Bordallo, D-GU
1:38 PM EDT

Madeleine Bordallo, D-GU